Home
  
 
 Behandelingen / tarieven
  
 
 Vergoeding
  
 
 Mijn praktijk
  
 
 Openingstijden
  
 
 Routebeschrijving
  
 
 ProVoet/ ProCert
  
 
 Cadeautip
  
 
 Contact
  
 
   
Algemene voorwaarden
1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Manonís voetzorg en een cliŽnt waarop Manonís voetzorg deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen
Manonís voetzorg zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Manonís voetzorg zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliŽnt inlichten over financiŽle consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliŽnt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Manonís voetzorg melden. Indien de cliŽnt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Manonís voetzorg het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliŽnt berekenen. Indien de cliŽnt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Manonís voetzorg de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Manonís voetzorg moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliŽnt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven
Manonís voetzorg vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Manonís voetzorg vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5. Betaling
De cliŽnt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
Op verzoek ontvangt de cliŽnt een factuur.

In bijzondere gevallen en op verzoek van de cliŽnt kan per bank of giro worden betaald. In dat geval worden administratiekosten in rekening gebracht. Wordt de betaling niet binnen 8 dagen na factuurdatum ontvangen, dan verkeert de cliŽnt in verzuim met ingang van de 9e dag nadat de nota is uitgeschreven en zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 45 dagen, zijn wij gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliŽnt. Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor bij punt b genoemd, dan kan een eventuele volgende betaling uitsluitend ŗ contant plaatsvinden.

6. Persoonsgegevens & privacy
De cliŽnt voorziet Manonís voetzorg vůůr de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Manonís voetzorg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliŽnt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Manonís voetzorg neemt de persoonlijke gegevens van de cliŽnt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Manonís voetzorg behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliŽnt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Manonís voetzorg zal gegevens van de cliŽnt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliŽnt.

7. Aansprakelijkheid
Manonís voetzorg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Manonís voetzorg is uitgegaan van door de cliŽnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Manonís voetzorg is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliŽnt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie
Manonís voetzorg geeft de cliŽnt 1 week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: De cliŽnt andere producten dan de door Manonís voetzorg geadviseerde heeft gebruikt. De cliŽnt de adviezen niet heeft opgevolgd. De cliŽnt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd. De cliŽnt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal
Manonís voetzorg heeft het recht van de cliŽnt een schadevergoeding te eisen indien de cliŽnt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Manonís voetzorg meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliŽnt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Manonís voetzorg. Manonís voetzorg moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien Manonís voetzorg en de klager niet tot een oplossing komen kan de klacht bij de geschillencommissie gedeponeerd worden (www.degeschillencommissie.nl).

11. Behoorlijk gedrag
De cliŽnt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliŽnt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Manonís voetzorg het recht de cliŽnt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Bij Manonís voetzorg worden gťťn erotische of sensuele massages gegeven. Dergelijke verzoeken worden derhalve niet op prijs gesteld. Van intimidatie (zoals bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten) wordt direct aangifte gedaan bij de politie.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Manonís voetzorg en de cliŽnt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden zijn op verzoek op papier verkrijgbaar.